Fri fragt ved køb over 900 kr. (Gælder kun i Danmark)
Kategorier
Kontakt os

Du kan kontakte os på:

Telefon:+45 98 48 00 11

Send os en e-mail

Nyhedsbrev
Kræftensbekæmpelse_støttelogo

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 
Indledning

Nedenstående betingelser gælder for alle ordrer og leverancer til privatkunder og erhvervskunder (momsregistrerede virksomheder), med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, som udtrykkeligt tilsidesætter disse betingelser.

For privatkunder gælder dog specielle og ved lov reguleret rettigheder og der henvises til ”afsnit 1 – Webshop” umiddelbart herunder, for oplysning af disse!

Seneste revision af vores Salgs- og Leveringsbetingelser kan findes på vores hjemmeside www.hansostergaard.dk og gældende revisions nr. oplyses på forlangende.

 1.  Webshop

Dette punkt gælder udelukkende for privatkunders køb gennem vores webshop,

Priser:

Alle oplyste priser i webshoppen er inklusive moms, hvortil skal lægges fragtomkostninger.

Fragt:

Fragt og evt. andre forsendelsesomkostninger oplyses ved ilægning af første vare i indkøbskurven og efterfølgende åbne denne.

Betalingskort:

Vi modtager følgende betalingskort i webshoppen: Visa, Visa Electron, Visa Pay, MasterCard, MasterCard debit, Meastro, Dankort og Visa Dankort.

Fortrydelsesret:

På køb gennem vores webshop er der 28 dages samlet fortrydelsesret regnet fra modtagelsen af varen. 14 dage til at meddele os om fortrydelsen og 14 dage til returnering af varen.
Al returnering underordnet årsag, sker for kundens regning og risiko, og det forudsættes, at varen returneres forsvarligt indpakket og i ubrugt stand, samt i ubeskadiget original emballage!

Reklamation:

Reklamation over en vare skal ske snarest fejlen eller manglen opdages og senest 24 måneder fra varens modtagelse. Alle rettigheder fortabes efter udløb af denne periode!

 2.  Tilbud

Tilbud afgives uden forbindende og med forbehold for mellemsalg. De opgivne priser er dagspriser og for erhvervskunder eksklusive moms og eventuelle andre afgifter, medmindre andet oplyses. For privatkunder er prisen inklusive moms. Dersom tilbuddet er afgivet med kursforbehold, forbeholdes retten til at regulere endelig fakturapris jævn før officiel middelkurs på leveringsdagen med tillæg af valutamarginalen.

 Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

 3.  Ordrer

Ordren leveres til aftalt pris med forbehold for ændringer i handelslove, offentlige afgifter og lignende. Erhvervskunders annullering af en ordre accepteres kun efter skriftlig aftale og mod betaling af påløbne omkostninger - minimum 10 %.

Privatkunders fortrydelsesret reguleres af ”punkt 1. – Webshop” ovenfor.

 4.  Leveringstid

HANS ØSTERGAARD A/S er uden ansvar for forsinkelser, som skyldes force majeure og andre forhold, der unddrager sig firmaets indflydelse og kontrol.

 5.  Leveringsbetingelser

Al levering sker ab lager Strandby, og varer sendes for købers regning og risiko. Særlig eksport-emballage debiteres efter regning.

 6.  Reklamation

Erhvervskunder skal straks foretage fornøden undersøgelse af varen, når den er leveret. Hvis kunden herefter vil reklamere, skal dette meddeles skriftligt til HANS ØSTERGAARD A/S inden 8 dage fra det tidspunkt, hvor køber har eller burde have opdaget den pågældende mangel.

Har køber ikke inden 1 år efter varens overgivelse reklameret skriftlig overfor HANS ØSTERGAARD A/S, bortfalder firmaets ansvar for det solgte i enhver henseende, medmindre andet skulle følge af særskilt garanti.

Privatkunders reklamationsret reguleres af ”punkt 1. – Webshop” ovenfor!

 7.  Betaling

Betaling skal ske iht. den til enhver tid gældende betalingsaftale. Sker betaling ikke rettidigt, vil der blive beregnet rente pr. påbegyndt måned med den rentesats, der på det gældende tidspunkt er gældende for HANS ØSTERGAARD A/S.

Privatkunders betaling reguleres af relevant lovgivning omkring brug af betalingskort.

 8.  Produkt- og tjenesteydelses-ansvar

Overfor såvel erhvervskunder som privatkunder er HANS ØSTERGAARD A/S kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare eller tjenesteydelse forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes uagtsomhed fra firmaets side eller fra andre personers side, for hvem firmaet har ansvaret. HANS ØSTERGAARD A/S hæfter dog aldrig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. HANS ØSTERGAARD A/S' ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre kan ikke overstige DKK 2.500.000,00!

 For brugte varer fraskriver HANS ØSTERGAARD A/S sig dog ethvert produktansvar.

 HANS ØSTERGAARD A/S hæfter kun i et år fra varens overgivelse til køberen for de skader, som varen måtte forvolde. I det omfang HANS ØSTERGAARD A/S måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køberen måtte gøre af den solgte vare - herunder videresalg - er køberen pligtig at skadesløsholde HANS ØSTERGAARD A/S for det ansvar, som Denne måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud over de aftalte grænser. Køberen er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav med HANS ØSTERGAARD A/S i anledning af de solgte varer.

 9. Garanti i forbindelse med reparationsarbejde

For garantidækning i forbindelse med udført reparations- og større renoveringsarbejde på motorer, gear og skruetøj m.v., henvises til HANS ØSTERGAARD A/S’ detaljerede ”Garanti for reparationsarbejde, samt total-renoverings garanti”

 10. Værneting

Eventuelle tvistigheder/sagsanlæg i henhold til nærværende Salgs- og Leveringsbetingelser skal behandles med Civilretten i Hjørring som værneting.

 11. Særlige betingelser

For forhold der ikke er reguleret af ovenstående Salgs- og Leveringsbetingelser gælder Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgiverforenings "Almindelige betingelser vedrørende reparations- og ombygningsarbejder - herunder bedding- og doksætning (dokning) - samt nyinstallationer og afhjælpningsarbejder på skibe, pramme, både etc.".

 Rev. Nr. 20.10.2014

 


Kræftensbekæmpelse_støttelogo